SKIN

SKIN
SKIN Tenedor trinchero SKINCuchillo trinchero SKINPala de pescado SKINCuchara sopera SKINTenedor de postre SKINCuchara de postre SKINCuchara de café SKIN
Tenedor trinchero SKIN
Tenedor trinchero SKIN

CUB124

Cuchillo trinchero SKIN
Cuchillo trinchero SKIN

CUB126

Pala de pescado SKIN
Pala de pescado SKIN

CUB128

Cuchara sopera SKIN
Cuchara sopera SKIN

CUB121

Tenedor de postre SKIN
Tenedor de postre SKIN

CUB125

Cuchara de postre SKIN
Cuchara de postre SKIN

CUB122

Cuchara de café SKIN
Cuchara de café SKIN

CUB127